Menu

Grupa Carlsberg ogłosiła nową strategię biznesową SAIL’27, dzięki której ma osiągnąć 3-5% wzrostu przychodów w ciągu najbliższych 5 lat

W marcu 2016 r. Grupa Carlsberg ogłosiła strategię SAIL'22, która wytyczyła kierunek działania, czego efektem jest obecna dobra kondycja firmy. W okresie objętym strategią osiągnięto postęp w realizacji celów finansowych, odświeżono kulturę organizacyjną oraz uruchomiono program Together Towards ZERO. Program ten wyznaczył cele zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg do roku 2030, które jako pierwsze w branży piwnej oparte są o metodologię Science Based Targets (SBT) czyli o wiedzę naukową.  Ponadto akcjonariuszom zapewniono zwrot inwestycji w postaci dywidend i wykupu własnych akcji.

W lutym 2022 r. Grupa Carlsberg ogłosiła nową, globalną strategię SAIL'27, która opiera się na sprawdzonych fundamentach i sukcesach poprzedniej edycji strategii SAIL'22. Nowe wytyczne biznesowe poszerzają obowiązujące do tej pory priorytety oraz podnoszą poprzeczkę. Strategia SAIL’27 zacznie obowiązywać od 2023 roku.

O strategii SAIL’27

SAIL'27 zakłada kontynuację obecnych działań Grupy, zidentyfikowanie i wykorzystanie różnych opcji, które umożliwią długoterminowy wzrost. Wyżej postawiono również poprzeczkę, jeśli chodzi ambicje finansowe w okresie obowiązywania strategii, czyli od 2023 do końca 2027 roku. Oczekiwany jest organiczny wzrost przychodów na poziomie 3-5% oraz organiczny wzrost zysku operacyjnego powyżej wzrostu przychodów. Opracowując SAIL'27 Grupa miała na celu utrzymanie i wzmocnienie organizacji, i silnej dynamiki finansowej, przy jednoczesnym zapewnieniu, że strategia SAIL’27 odzwierciedla nowe trendy konsumenckie, klienckie, społeczne, regulacyjne, gospodarcze i geopolityczne.

SAIL'27 to kolejny, ekscytujący krok w rozwoju Grupy Carlsberg. Współtworzyła ją duża grupa ponad 200 pracowników i liderów z 30 krajów, budując ją wokół naszej misji „Warzymy dla lepszego dziś i jutra”. SAIL’27 określa cele dla marek, segmentów produktowych i rynków, na których działamy oraz wzmacnia nasze ambicje jeśli chodzi o wzrost sprzedaży i zyskowność firmy – powiedział Cees 't Hart, prezes zarządu Grupy Carlsberg.

SAIL'27 koncentruje się na pięciu strategicznych filarach: portfolio produktów, priorytetach firmy w regionach, doskonałym wdrażaniu np. na poziomie handlu, kulturze organizacyjnej oraz zapewnieniu finansowania ważnych inwestycji i działań na rynkach. Dla każdego z tych filarów ustalono odrębne założenia strategiczne, określono kierunek działań i zapewniono zasoby. Wszystkie filary są ze sobą zintegrowane i wspólnie będą tworzyły wartość dla interesariuszy firmy. 

Together Towards ZERO and Beyond

W ramach programu zrównoważonego rozwoju Together Towards ZERO, Grupa Carlsberg była jedną z pierwszych firm, która wprowadziła cele dotyczące ochrony klimatu oparte o wiedzę naukową - Science Based Targets. Wyznaczyła też ambitne cele w zakresie redukcji śladu węglowego, zrównoważonego gospodarowania wodą, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. W każdym z tych obszarów poczyniono znaczne postępy, a Grupa na wszystkich swoich rynkach będzie kontynuować pracę nad celami, których realizacja jest wyznaczona finalnie na 2030 rok.

W ramach strategii SAIL’27 będzie kontynuowany program zrównoważonego rozwoju, zaktualizowany o standardy ESG (Environmental – ochrona środowiska, Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność, Governance – ład korporacyjny), pod rozszerzoną nazwą Together Towards ZERO and Beyond.

W kwietniu 2022 r. Grupa Carlsberg przedstawi zaktualizowane cele i ambicje w zakresie redukcji śladu węglowego i zużycia wody oraz obszerne wprowadzenie do nowych obszarów - zrównoważonego rolnictwa i opakowań, które znalazły się w programie Together Towards ZERO and Beyond.

 

Dodatkowe informacje – 5 strategicznych filarów SAIL’27:

Nasze portfolio produktów

Branża piwna nadal oferuje atrakcyjne możliwości długoterminowego wzrostu wolumenowego i wartościowego, choć z różną dynamiką w poszczególnych segmentach piw i na różnych rynkach. Portfolio produktów Grupy Carlsberg jest ukierunkowane na te możliwości wzrostu. Ponadto, rozpatrywane są inne, atrakcyjne możliwości wzrostu w wybranych kategoriach poza piwem.

Nasze priorytety w regionach

Grupa Carlsberg jest obecna na 22 rynkach Europy Zachodniej, Azji i Europy Środkowo-Wschodniej, na których jest w gronie liderów. Chociaż dynamika rynków w tych trzech regionach jest różna, wszystkie one oferują atrakcyjne możliwości długoterminowego wzrostu przychodów i zysków. 

Nasze działanie na rynku

Doskonałość w realizacji na poziomie sklepów pozostaje kluczowym priorytetem strategii SAIL'27. Grupa Carlsberg będzie wspierać swoje portfolio i priorytetowe rynki geograficzne, zwiększając i udoskonalając swoje umiejętności egzekucji sprzedaży w rynku.

Kultura organizacyjna

Aby zrealizować ambicję Grupy Carlsberg bycia najbardziej skuteczną, profesjonalną i atrakcyjną firmą piwowarską na rynkach, na których działa, kluczowa jest jej kultura organizacyjna. Zorientowana na osiąganie sukcesu, koncentruje się na ludziach, odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu i wkładzie w życie społeczne lokalnych społeczności.

Finansowanie (Funding Our Journey)

Nasz program „Funding Our Journey” pozwala na uwalnianie środków w ramach organizacji i przeznaczaniu ich na inwestycje w marki, w wybrane rynki oraz na realizację programu Together Towards ZERO and Beyond, przy jedoczesnym równoważeniu presji inflacyjnej.

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]