Menu
Obraz2.jpg

SAIL'27

Nowa strategia Grupy Carlsberg

W lutym 2022 r. Grupa Carlsberg ogłosiła nową, globalną strategię SAIL'27, która opiera się na sprawdzonych fundamentach i sukcesach poprzedniej edycji strategii SAIL'22. Nowe wytyczne biznesowe poszerzają obowiązujące do tej pory priorytety oraz podnoszą poprzeczkę. Strategia SAIL’27 zacznie obowiązywać od 2023 roku.

SAIL'27 współtworzyła grupa ponad 200 pracowników i liderów z 30 krajów, budując ją wokół misji Carlsberg Group „Warzymy dla lepszego dziś i jutra”. SAIL’27 określa cele dla marek, segmentów produktowych i rynków, na których działamy oraz wzmacnia ambicje jeśli chodzi o wzrost sprzedaży i zyskowność firmy.

Warto przypomnieć, że w marcu 2016 r. Grupa Carlsberg ogłosiła strategię SAIL'22, która wytyczyła kierunek działania, czego efektem jest obecna dobra kondycja firmy. W okresie objętym strategią SAIL’22 osiągnięto postęp w realizacji celów finansowych, odświeżono kulturę organizacyjną oraz uruchomiono program Together Towards ZERO. Program ten wyznaczył cele zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg do roku 2030, które jako pierwsze w branży piwnej oparte są o metodologię Science Based Targets (SBT) czyli o wiedzę naukową.  Ponadto akcjonariuszom zapewniono zwrot inwestycji w postaci dywidend i wykupu własnych akcji.

 

O strategii SAIL’27

SAIL'27 zakłada kontynuację obecnych działań Grupy, zidentyfikowanie  i wykorzystanie różnych opcji, które umożliwią długoterminowy wzrost. Wyżej postawiono również poprzeczkę, jeśli chodzi ambicje finansowe w okresie obowiązywania strategii, czyli od 2023 do końca 2027 roku. Oczekiwany jest organiczny wzrost przychodów na poziomie 3-5% oraz organiczny wzrost zysku operacyjnego powyżej wzrostu przychodów. Opracowując SAIL'27 Grupa miała na celu utrzymanie i wzmocnienie organizacji i silnej dynamiki finansowej, przy jednoczesnym zapewnieniu, że strategia SAIL’27 odzwierciedla nowe trendy konsumenckie, klienckie, społeczne, regulacyjne, gospodarcze i geopolityczne.

SAIL'27 koncentruje się na pięciu strategicznych filarach:

  • portfolio produktów,
  • priorytetach firmy w regionach,
  • doskonałym wdrażaniu np. na poziomie handlu,
  • kulturze organizacyjnej oraz
  • zapewnieniu finansowania ważnych inwestycji i działań na rynkach.

Dla każdego z tych filarów ustalono odrębne założenia strategiczne, określono kierunek działań i zapewniono zasoby. Wszystkie filary są ze sobą zintegrowane i wspólnie będą tworzyły wartość dla interesariuszy firmy.

 

Together Towards ZERO and Beyond

W ramach programu zrównoważonego rozwoju Together Towards ZERO, Grupa Carlsberg była jedną z pierwszych firm, która wprowadziła cele dotyczące ochrony klimatu oparte o wiedzę naukową - Science Based Targets. Wyznaczyła też ambitne cele w zakresie redukcji śladu węglowego, zrównoważonego gospodarowania wodą, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. W każdym z tych obszarów poczyniono znaczne postępy, a Grupa na wszystkich swoich rynkach będzie kontynuować pracę nad celami, których realizacja jest wyznaczona finalnie na 2030 rok.

W ramach strategii SAIL’27 będzie kontunuowany program zrównoważonego rozwoju, zaktualizowany o standardy ESG (Environmental – ochrona środowiska, Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność, Governance – ład korporacyjny), pod rozszerzoną nazwą Together Towards ZERO and Beyond.

W sierpniu 2022 r. Grupa Carlsberg przedstawiła zaktualizowane cele i ambicje w zakresie redukcji śladu węglowego i zużycia wody oraz obszerne wprowadzenie do nowych obszarów - zrównoważonego rolnictwa i opakowań, które znalazły się w programie Together Towards ZERO and Beyond (kliknij).

 

5 strategicznych filarów SAIL’27:

 Nasze portfolio produktów

Branża piwna nadal oferuje atrakcyjne możliwości długoterminowego wzrostu wolumenowego i wartościowego, choć z różną dynamiką w poszczególnych segmentach piw i na różnych rynkach. Portfolio produktów Grupy Carlsberg jest ukierunkowane na te możliwości wzrostu. Ponadto, rozpatrywane są inne, atrakcyjne możliwości wzrostu w wybranych kategoriach poza piwem.

Nasze priorytety w regionach

Grupa Carlsberg jest obecna na 22 rynkach Europy Zachodniej, Azji i Europy Środkowo-Wschodniej, na których jest w gronie liderów. Chociaż dynamika rynków w tych trzech regionach jest różna, wszystkie one oferują atrakcyjne możliwości długoterminowego wzrostu przychodów i zysków.

Nasze działanie na rynku

Doskonałość w realizacji na poziomie sklepów pozostaje kluczowym priorytetem strategii SAIL'27. Grupa Carlsberg będzie wspierać swoje portfolio i priorytetowe rynki geograficzne, zwiększając i udoskonalając swoje umiejętności egzekucji sprzedaży w rynku.

Kultura organizacyjna

Aby zrealizować ambicję Grupy Carlsberg bycia najbardziej skuteczną, profesjonalną i atrakcyjną firmą piwowarską na rynkach, na których działa, kluczowa jest jej kultura organizacyjna. Zorientowana na osiąganie sukcesu, koncentruje się na ludziach, odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu i wkładzie w życie społeczne lokalnych społeczności.

Finansowanie (Funding the Journey)

Nasz program „Funding the Journey” pozwala na uwalnianie środków w ramach organizacji i przeznaczaniu ich na inwestycje w marki, w wybrane rynki oraz na realizację programu Together Towards ZERO and Beyond (kliknij), przy jedoczesnym równoważeniu presji inflacyjnej.

 

Dodatkowe informacje nt. SAIL’27 dostępne po LINKIEM

Niektórzy musieli długo szukać, by znaleźć swoją misję. Dla nas zawsze była ona jasna. Dążymy do doskonałości każdego dnia. Dokładamy starań, aby warzyć jeszcze lepsze piwa, które towarzyszą konsumentom w radosnych momentach życia, zbliżając ich do siebie. Nie dążymy tylko do osiągania krótkoterminowego zysku, gdy mamy możliwość kształtowania lepszego jutra dla nas wszystkich.  

WARZYMY DLA LEPSZEGO DZIŚ I JUTRA

Aby obrać właściwy kurs, musimy wiedzieć, dokąd zmierzamy. Nasze ambicje są jasne. Dążymy do bycia najskuteczniejszą, najbardziej profesjonalną i najbardziej atrakcyjną firmą piwną na naszym rynku. "Najskuteczniejsza" oznacza, że na rynkach, na których działamy przewyższamy dynamikę naszych konkurentów w przychodach, marży oraz udziałach rynkowych. „Najbardziej profesjonalna”, czyli posiadająca status  preferowanego partnera naszych klientów, co badamy w ramach Badania Zadowolenia naszych Klientów (Customer Satisfaction Survey). „Najatrakcyjniejsza”, czyli generująca wzrost wartości dla udziałowców, pracowników i społeczeństwa.

  1. Nasze portfolio produktów
  2. Nasze priorytety w regionach
  3. Nasze działanie na rynku
  4. Kultura organizacyjna
  5. Finansowanie (Funding the Journey)