Menu

Dziesięć praktyk Carlsberg Polska w Raporcie Dobrych Praktyk 2019

W tegorocznym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2019” znalazło się dziesięć praktyk Carlsberg Polska z obszaru zrównoważonego rozwoju. Forum Odpowiedzialnego Biznesu właśnie opublikowało 18 edycję raportu.

Carlsberg Polska od trzech lat realizuje strategię zrównoważonego rozwoju pn. Together Towards ZERO, która obowiązuje w Grupie Carlsberg na całym świecie. Cele strategii wyznaczono dla czterech priorytetowych obszarów: ograniczania emisji dwutlenku węgla, zrównoważonego gospodarowania wodą w rozsianych po świecie browarach należących do Grupy, odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu oraz kultury zero wypadków. Realizacja tych priorytetów jest zgodna z celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), ustanowionymi w 2015 roku.

Wzorem ubiegłych lat, w Raporcie Dobrych Praktyk 2019 znalazły się przykłady odpowiedzialnych działań Carlsberg Polska, potwierdzających realizację celów programu Together Towards ZERO: 7 praktyk wieloletnich i 3 nowe.

Praktyki nowe:

ZERO marnowania wody (cele 12 i 13 SDG) to praktyka, dzięki której Carlsberg Polska stara się podnosić efektywność wykorzystywania wody w swojej działalności. Aby te cele osiągnąć, firma od lat wprowadza usprawnienia. W Browarze Okocim zmodernizowano w 2017 r. oczyszczalnię ścieków, która spełnia najwyższe standardy i służy również mieszkańcom. Rozbudowany i zmodernizowany w latach 2013-2014 Browar Kasztelan znacznie obniżył zużycie wody na kilku etapach warzenia piwa, a w Browarze Bosman dzięki usprawnieniom zgłoszonym przez pracowników gorąca woda z warzelni jest wykorzystywana także
do innych celów. Zużycie wody jest ściśle monitorowane i z roku na rok się zmniejsza.

Nową zgłoszoną praktyką jest Program Ciągłego Doskonalenia (cele 8 i 9), w ramach którego wszyscy pracownicy Carlsberg Polska poniżej poziomu kierownika mogą zgłaszać pomysły usprawniające (tzw. kaizeny). Są one oceniane według określonych kryteriów i najlepsze – wdrażane. Ich autorzy oraz działy, w których pracują, są nagradzani. Od 2018 r. przyznawane są indywidualne wyróżnienia: Najlepszy Kaizen Roku, Kaizen Kwartału oraz wręczany Puchar przechodni Kaizen dla najaktywniejszego zespołu w programie.

W raporcie znalazła się także praktyka „System Zgłaszania Nieprawidłowości SPEAK UP” (cele 5 i 8). Firma Carlsberg zachęca pracowników do zgłaszania  podejrzenia  oraz przypadków naruszenia prawa, przepisów lub polityk wewnętrznych. Naruszenia można zgłaszać do swojego przełożonego, przedstawiciela działu HR lub Działu Prawnego, kontaktując się z Rzecznikiem Etyki lub składając zgłoszenie anonimowo przez system Speak Up. Jego jasne i czytelne zasady dają pracownikom poczucie bezpieczeństwa i są drogowskazem, jak postępować w sytuacjach, co do których mają wątpliwości, czy są etyczne.

Praktyki wieloletnie:

Realizowany od lat przez Carlsberg Polska wolontariat pracowniczy (cel 11 SDG) umożliwia chętnym działania pro bono w różnych obszarach. Wśród realizowanych projektów są m.in. sadzenie drzew, sprzątanie parku i brzegów Uszwicy w Brzesku. Pracownicy aktywnie włączają się także w akcje zbiórki odzieży dla lokalnych placówek społecznych i podnoszenie kultury piwnej w społecznościach wokół browarów.

Od 2014 r. działa program grantowy INICJATYWY (cel 11). Jego celem jest poprawa życia lokalnych społeczności, np. poprzez rewitalizację zieleni, tworzenie miejsc do spotkań i uprawiania sportu. W 2019 r. program zrealizowano w nowej formule, kierując go do organizacji pozarządowych i przyznając granty, które pomogły stworzyć przyjazne, zielone i estetyczne miejsca dla mieszkańców Brzeska, Sierpca, Szczecina i okolic.

Kampania społeczna „Trzeźwo myślę” (cel 12), realizowana od 2016 r., wpisuje się w potrzebę edukacji nt. odpowiedzialnej konsumpcji i sprzedaży alkoholu. Adresowana jest w szczególności do kobiet w ciąży, kierowców i opiekunów małoletnich dzieci. Co roku „Trzeźwo myślę” wspierają influencerzy. Dotychczas byli to: Łukasz Jakóbiak, Marta Lech-Maciejewska, Vienio, Katarzyna Bigos i Karolina Pilarczyk. Kampania  prowadzona była również na terenie wybranych placówek medycznych LuxMed i Medicover.

Praktyka „W kierunku kultury zero wypadków” (cel 8) realizuje cel strategii Together Towards ZERO, który zakłada osiągnięcie w 2030 r. zera wypadków we wszystkich browarach Grupy Carlsberg. W browarach prowadzi się stały monitoring potencjalnych zagrożeń. Odbywają się programy: „Bezpieczna piątka”, „Bezpieczne Auto Carlsberga”, „Traffic safety” oraz „Dzień Bezpieczeństwa”. Ponadto, prowadzone są ćwiczenia symulacyjne na terenie browarów oraz szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.

Dwie kolejne praktyki wieloletnie to program „Zielone Biuro” (cel 12), realizowany od 2010 r. i Kodeks Etyki i Postępowania (cel 8), który określa zasady etycznego postępowania przy prowadzeniu działalności, a tym samym  umożliwia ochronę reputacji  firmy  i wspiera realizację strategii biznesowej Grupy Carlsberg. Celem „Zielonego Biura” jest podniesienie świadomości pracowników nt. odpowiedzialności za środowisko. W biurach obowiązują rozwiązania ograniczające m.in. zużycie wody, energii i papieru oraz wspomagające gospodarowanie odpadami. W ramach Koalicji 5 Frakcji, do której należy Carlsberg Polska, zorganizowano dla pracowników szkolenie z segregacji odpadów, by mogły stać się surowcami i być powtórnie użyte.

Zrównoważona  logistyka w Carlsberg Polska (cele 7 i 13), jest także odpowiedzią na konieczność ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko. W tym celu wprowadzono rozwiązania logistyczne, służące zarządzaniu i optymalizacji usług transportowych. Miało to swoje przełożenie na redukcję liczby przejechanych kilometrów - o prawie 0,5 mln w dystrybucji produktów oraz ponad 100 tys. po wprowadzeniu z klientami projektu odbiorów własnych.

Ogłoszenie Raportu Dobrych Praktyk przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu odbyło się 16 kwietnia 2020 r.

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]