Menu

Polityka prywatności 

Grupa Carlsberg rozumie znaczenie ochrony Twoich danych osobowych, dlatego zobowiązuje się do przestrzegania Twojej prywatności i ochrony Twoich danych osobowych.

Niniejsza polityka ochrony prywatności określa sposób w jaki Carlsberg Polska sp. z o.o. i Carlsberg Supply Company Polska SA (dalej określane jako: Carlsberg, my, nas, nasze) wykorzystuje Twoje dane osobowe oraz środki, jakie zostały wprowadzone w celu ochrony informacji i ich zabezpieczenia.

Niniejsza polityka ochrony prywatności dotyczy Ciebie, jeśli dokonujesz u nas zakupu towarów, korzystasz z naszych usług, bierzesz udział w naszych eventach lub promocjach lub w inny sposób współdziałasz z nami, w tym przy wykorzystaniu jednej z naszych stron internetowych lub poprzez kontakt z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

Prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się ze szczegółami tej polityki (wraz z naszą polityką plików cookie [wstawić link] i warunkami użytkowania [wstawić link], oraz wszelkimi innymi dokumentami, o których w nich mowa, jeśli korzystasz z jednej z naszych stron internetowych). Jeśli jesteś już naszym klientem, dalsze szczegóły dotyczące tego, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe mogą być określone w Twojej umowie z nami.  Podczas procesu zbierania od Ciebie danych osobowych możesz też otrzymać dalsze powiadomienia określające szczegółowe zastosowania Twoich danych osobowych jakie chcielibyśmy przeprowadzić, wraz z udostępnioną Ci opcją zgody bądź rezygnacji z tych wybranych zastosowań.

Niniejsza polityka ochrony prywatności wyjaśnia na czym polegają nasze procedury ochrony prywatności i obejmuje następujące obszary:

 1. Jakie dane osobowe zbieramy
 2. Co robimy z Twoimi danymi osobowymi
 3. Jak wykorzystujemy pliki cookie
 4. Korzystanie z chat roomów, elektronicznych tablic ogłoszeń lub innych interaktywnych forów
 5. Jak chronimy Twoje dane osobowe
 6. Twoje prawa i kontakt z nami
 7. Aktualizacje tej polityki
 • Jakie dane osobowe zbieramy

Będziemy zbierać i przetwarzać niektóre lub wszystkie z następujących danych osobowych dotyczących Ciebie:

 • Informacja o Tobiet Twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, obsługiwane media społecznościowe, płeć, data urodzenia lub fotografia, lub szczegóły dotyczące Twojego pracodawcy i Twoje stanowisko
 • Twoje dane transakcyjne t szczegóły dotyczące zakupu i innych transakcji jakich dokonałeś, za pośrednictwem dowolnego kanału dystrybucji, w tym nazwa i adres punktu zakupu i dane produktów zakupionych
 • Informacje dotyczące składanych przez Ciebie reklamacji – w tym przekazane przez Ciebie informacje na temat zakupu, nazwa i adres punktu zakupu, dane zakupionych produktów, data zakupu, data i szczegóły zdarzeń opisywanych w związku z reklamacją, informacje na temat stanu zdrowia, przekazaną dokumentację i inne informacje przekazane przez Ciebie
 • Gromadzone przez nas informacje na temat uczestnictwa w promocjach i konkursach lub uczestnictwa w naszych imprezach t informacje zawarte w formularzach aplikacyjnych, nagraniach wykonanych przez Ciebie lub przez nas, szczegóły dotyczące Twoich gości zebrane przy okazji wszelkich promocji i konkursów w jakich wziąłeś udział lub wygrałeś, lub inne informacje związane z Twoim udziałem w imprezach, w tym wszelkie wymagania żywieniowe i te dotyczące pomocy w dostępie jakie mogą być dla Ciebie ważne
 • Informacje o Twoich zainteresowaniach t [Szczegóły dotyczące jakichkolwiek hobby lub działań jakie podejmujesz], [szczegóły dotyczące osobistych zainteresowań] lub [INNE INFORMACJE]
 • Informacje o preferencjach marketingowych t szczegóły dotyczące Twoich preferencji marketingowych i komunikacyjnych oraz informacje, które zbieramy, aby lepiej określić, jakie produkty i usługi mogą być interesujące dla Ciebie
 • Informacje na temat korzystania przez Ciebie z naszych czatów, elektronicznych tablic ogłoszeń, stron społecznościowych oraz obecności na innych interaktywnych forach t w tym wszelkie komentarze, zdjęcia, filmy video lub inne informacje, które umieszczasz w sieci
 • Informacje gromadzone w ankietach t  Twoje odpowiedzi w badaniach rynkowych, które przeprowadzamy
 • Nasza korespondencja z Tobą t w tym jakiekolwiek uwagi, skargi i komentarze od Ciebie złożone przez telefon, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub mediów społecznościowych bądź rejestr wszelkiej korespondencji prowadzonej przez internet, listownie lub osobiście oraz komunikacji z nami. Jeśli komunikowałeś się z nami telefonicznie, będziemy zbierać dane dotyczące numeru telefonu używanego do skontaktowania się z nami, oraz wszelkie informacje zebrane poprzez nagrywanie rozmów
 • Informacje dotyczące zwalczania nadużyć finansowych t informacje dotyczące wszelkich działań przestępczych czy dopuszczania się oszustw podane nam przez Ciebie lub osoby trzecie
 • Informacje techniczne t w tym adres protokołu internetowego (IP) używany do podłączenia komputera do Internetu lub Twoje dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienie strefy czasowej, wtyczka przeglądarki jeśli chodzi o rodzaje i wersje, system operacyjny i platformy
 • Informacje o Twojej wizycie na naszych stronach internetowych t w tym pełny adres URL z historią odwiedzin stron internetowych (w tym data i godzina), produkty, których szukałeś bądź przeglądałeś, strony, które obejrzałeś, czas odpowiedzi stron, błędy pobierania, długości wizyt na niektórych stronach, informacje o ruchach interakcyjnych na stronie (takich jak przewijanie, kliknięcia myszką i przeniesienia) oraz metody wykorzystywane do przeglądania od strony
 • W przypadku klientów będących osobami fizycznymi prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: imię i nazwisko, NIP, REGON, adres miejsca prowadzenia działalności, adres miejsca zamieszkania, numer telefonu adres e-mail, informacje o posiadanym majątku osobistym, a w przypadku zastosowania zabezpieczeń należności do umowy także numer PESEL, miejsce urodzenia, imiona rodziców, stan cywilny, adres miejsca zamieszkania/zameldowania, numer, seria i data ważności dowodu osobistego, a w przypadku wspólności majątkowej ze współmałżonkiem również dane współmałżonka: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer, seria i data ważności dowodu osobistego.

Źródła danych osobowych

Zbieramy wiele danych osobowych, które otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie lub w trakcie Twoich interakcji z nami, Twoich działań na naszych stronach internetowych lub serwisach społecznościowych. Możemy również pozyskać Twoje dane osobowe z innych źródeł, w tym od partnerów biznesowych, podwykonawców technicznych, od dostawców usług płatniczych oraz usług dostawczych, sieci reklamowych, dostawców narzędzi analitycznych, dostawców informacji gromadzonych na podstawie wyszukiwania, od agencji informacji kredytowej, z baz danych zwalczania nadużyć finansowych i innych baz danych osób trzecich, w tym z list sankcji i informacji biznesowych oraz narzędzi badawczych.

Wrażliwe dane osobowe

Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych, pewne kategorie danych osobowych są uważane za szczególnie wrażliwe, a zatem jako wymagające dodatkowej ochrony. Kategorie te obejmują informacje dotyczące zdrowia, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonania religijnego, przynależności związkowej lub orientacji seksualnej oraz dane genetyczne i biometryczne. Informacje dotyczące wyroków karnych i wykroczeń także są postrzegane jako wrażliwe na mocy europejskiego prawa o ochronie danych.

W ograniczonym zakresie będziemy zbierać i zajmować się takimi wrażliwymi danymi osobowymi, na przykład, przy obsłudze wniosków o specjalną pomoc medyczną lub pomoc w dostępie lub w przypadku Twoich specyficznych wymagań żywieniowych w związku z uczestnictwem w danym evencie, które mogą wskazywać na Twoje przekonania religijne, np. wybór posiłków halal lub koszernych, bądź też gdy dokonujemy wywiadu dotyczącego Twojej przeszłości, który może ujawnić informacje na temat wcześniejszych wyroków skazujących.  Posługujemy się tymi wrażliwymi danymi osobowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i zgodnie z tym, co opisano w rozdziale „Co robimy z Twoimi danymi osobowymi” poniżej.

 • Co robimy z Twoimi danymi osobowymi

Zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych (Europejskie przepisy dotyczące ochrony danych) musimy ustalić i poinformować Cię o podstawie prawnej lub „uzasadnieniu” naszego wykorzystywania Twoich danych osobowych. W przypadku każdego wykorzystania wymienionego poniżej odnotowujemy cel, dla którego wykorzystujemy Twoje dane i informujemy o nim, oraz powiadamiamy Cię o uzasadnieniu jakie stanowi dla nas podstawę naszego wykorzystania. Wyjaśnienie każdego uzasadnienia wykorzystania można znaleźć [tutaj].

 • W zależności od sposobu Twojej interakcji z Carlsberg, będziemy korzystać z Twoich danych osobowych dla następujących celów: Aby skutecznie komunikować się z Tobą t Aby odpowiedzieć na Twoje pytania, komentarze, skargi lub inne komunikaty, w tym jakiekolwiek pytania dotyczące naszych produktów t

Podstawy prawne: uzasadnione interesy (aby umożliwić nam korespondencję z Tobą i dostarczenie Tobie produktów i usług), roszczenia prawne

 • Aby monitorować działania i nagrywać naszą korespondencję z Tobą t Aby monitorować naszą komunikację z Tobą, w tym, aby zapewnić jakość usług, zgodność z procedurami oraz w celach szkoleniowych t

Podstawy prawne: uzasadnione interesy (w celu zapewnienia jakości naszych produktów i usług)

 • Aby dostarczyć Tobie materiały marketingowe t Aby dostarczyć Tobie informacje pocztą, e-mailem, telefonicznie, SMS-em, bądź przez internet czy ogłoszenia w mediach społecznościowych o produktach i usługach, które oferujemy, w przypadku gdy takie produkty lub usługi są podobne do tych, które już zakupiłeś lub składałeś zapytanie o nie, lub gdy wyraziłeś zgodę na kontaktowanie się z Tobą w tym celu.  Możemy także wykorzystać Twoje dane dla marketingu produktów i usług wybranych partnerów biznesowych.  W przypadku, gdy wymaga tego prawo, będziemy Cię prosić o zgodę kiedy będziemy zbierać dane do przeprowadzenia którejkolwiek z tego rodzaju akcji marketingowych. Zapewnimy Tobie możliwość odstąpienia lub zrezygnowania z dalszej komunikacji w ramach każdego marketingu elektronicznego wysłanego do Ciebie, możesz także zrezygnować w każdej chwili kontaktując się z nami przy użyciu danych przedstawionych w poniższej sekcji „Kontakt” t

Podstawy prawne: zgoda, uzasadnione interesy (aby na bieżąco informować Ciebie o nowościach związanych z naszymi produktami i usługami)

 • Aby zrozumieć naszych klientów, a także rozwijać i dostosowywać nasze produkty i usługi t  Możemy analizować dane osobowe, które przechowujemy aby ocenić lub zrozumieć skuteczność reklamy, którą przekazujemy Tobie i innym, a także abyś otrzymał odpowiednią reklamę. Możemy przekazywać informację zbiorczą naszym reklamodawcom oraz dawać Tobie, naszym klientom i użytkownikom sugestie i zalecenia odnoszące się do naszych stron internetowych o produktach lub usługach, które mogą Ciebie lub ich zainteresować t

Podstawy prawne: uzasadnione interesy (w celu zapewnienia jakości naszych produktów i usług, abyśmy mogli ulepszać nasze produkty i usługi, i dostarczać Tobie treści i usługi na naszych stronach)

 • Aby prowadzić nasze promocje i konkursy t W przypadku, gdy bierzesz udział w promocjach i konkursach, aby prowadzić tego rodzaju promocje i konkursy, w tym powiadomić Ciebie, jeśli wygrałeś. Jeśli wygrasz nagrodę, możemy udostępnić twoje dane osobom trzecim, które mogą potrzebować tych informacji w celu przygotowania i/lub dostarczenia nagrody oraz wykonywania obowiązujących przepisów podatkowych t

Podstawy prawne: zobowiązania prawne, przepisy podatkowe, realizacja umowy, uzasadnione interesy (aby pomyślnie prowadzić nasze promocje i eventy)

 • Aby przeprowadzać nasze eventy t Jeśli uczestniczysz w imprezie zorganizowanej lub w inny sposób obsługiwanej przez nas, możemy przy okazji prowadzenia danej imprezy korzystać z Twoich danych osobowych, jak też z informacji dotyczących twoich szczególnych wymagań żywieniowych, informacji na temat zdrowia i pomocy w dostępie. t

Podstawy prawne: uzasadnione interesy (aby umożliwić nam organizację naszych eventów, oraz zapewnić Tobie i dostosować się do Twoich indywidualnych preferencji i wymagań podczas naszych imprez), wyraźna zgoda (jeśli jest wymagana)

 • W odniesieniu do zapobiegania nadużyciom finansowym t My, oraz inne organizacje, możemy mieć dostęp i korzystać z pewnych informacji w celu zapobiegania nadużyciom finansowym, w zależności od tego czego będą wymagać w danym momencie obowiązujące przepisy prawa i regulacje oraz najlepsze praktyki. Jeśli zostaną nam dostarczone nieprawdziwe lub nieścisłe informacje i zostanie zidentyfikowane lub podejrzewa się wystąpienie nadużycia finansowego, szczegóły takich informacji mogą zostać przekazane do agencji zapobiegania nadużyciom finansowym oraz do innych organizacji i mogą być one przez nas lub przez nie zarejestrowanet

Podstawy prawne: obowiązki prawne, uzasadnione interesy (aby upewnić się, że mieścisz się w naszym dopuszczalnym profilu ryzyka i pomóc w zapobieganiu przestępczości i nadużyciom finansowym), istotny interes publiczny

 • Aby przeprowadzić pewne kontrole Twojej osoby, takie jak procedury KYC ("poznaj swojego klienta") i kontrole kredytowet Jeśli jesteś klientem lub potencjalnym klientem, możemy korzystać z Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia pewnych kontroli w stosunku do Ciebie (i lub Twojej firmy). W związku z tym, możemy ujawnić Twoje dane odpowiednim organom, w tym agencjom kredytowym, agencjom rządowym i agencjom zapobiegania nadużyciom finansowym.  Organy ścigania mogą uzyskać dostęp do i wykorzystać te informacje. My, oraz inne organizacje, które mają dostęp i korzystają z informacji zapisanych przez takie agencje, możemy to uczynić działając w krajach innych niż ten, w którym się znajdujesz t

Podstawy prawne: Obowiązek prawny, roszczenia prawne, istotne interesy publiczne, uzasadnione interesy (pomoc w zapobieganiu przestępczości i nadużyciom finansowym)

 • Aby ulepszyć i administrować nasze strony internetowe, a także zapewnić relewantność treści t Aby zapewnić, że tylko osoby dorosłe, które osiągnęły minimalny wiek zezwalający na zakup alkoholu, przeglądają i komunikują się na naszych stronach internetowych; aby poprawić nasze strony i upewnić się, że treść jest przedstawiona w sposób najbardziej efektywny dla Ciebie i Twojego komputera; aby administrować nasze strony internetowe, jak też w celu przeprowadzania operacji wewnętrznych, w tym rozwiązywania problemów, analizy danych (łącznie z informacją o ruchu na stronie), dla celów testowania i badania, badań statystycznych; aby pozwolić Ci na uczestnictwo w/ zarejestrowanie się w celu korzystania z interaktywnych funkcji naszego serwisu; jako część naszych starań, aby nasze strony internetowe były pewne i bezpieczne; aby upewnić się, że zawartość prezentowana na naszych stronach internetowych jest przedstawiona w sposób najbardziej efektywny dla Ciebie i dla Twojego urządzenia, co może się wiązać z przekazaniem Twoich danych do partnerów biznesowych, usługodawców, dostawców i analityków oraz operatorów wyszukiwarekt

Podstawy prawne: uzasadnione interesy (aby umożliwić nam administrowanie naszych stron i dostarczanie treści i usług na naszych stronach internetowych), obowiązek prawny

 • Aby zreorganizować lub dokonać zmian w naszej działalności tW przypadku, gdy: (I) toczą się negocjacje w sprawie sprzedaży naszej firmy lub jej części na rzecz strony trzeciej; (Ii) nasza firma została sprzedana stronie trzeciej; lub (iii) przechodzimy reorganizację, możemy być zmuszeni do przeniesienia części lub całości Twoich danych osobowych do odpowiedniej strony trzeciej (lub jej doradców) w ramach procesu szczegółowego badania sytuacji naszej firmy w celu przeanalizowania każdej proponowanej sprzedaży lub reorganizacji. Być może będziemy również musieli przesłać Twoje dane osobowe do tego zreorganizowanego podmiotu lub strony trzeciej po sprzedaży lub reorganizacji, do wykorzystania ich przez nich do tych samych celów, określonych w niniejszej polityce prywatności t

Podstawy prawne: uzasadnione interesy (w celu umożliwienia nam zmiany naszej firmy), obowiązek prawny

 • Aby zapewnić i zarządzać produktami i usługami które zamawiasz t W celu realizacji naszych zobowiązań wynikających z umów, oceny zdolności kredytowej, które zawarłeś z nami, w tym, aby zorganizować dostawę, przejść do realizacji lub anulować zamówienia, aby zapewnić Ci dostęp do informacji, produktów i usług, które chcesz uzyskać, aby powiadomić Cię o zmianach dotyczących naszych produktów i usług, t

Podstawy prawne: realizacja umowy, uzasadnione interesy (aby umożliwić nam wykonywanie naszych obowiązków i dostarczanie Tobie produktów i usług lub do powiadamiania o zmianach w naszych produktach i usługach)

 • Aby przestrzegać zobowiązań prawnych i regulacyjnycht Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zachowania zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi, które mogą obejmować ujawnienie Twoich danych osobowych stronom trzecim, w tym ubezpieczycielom, służbom sądowym i / lub organom regulacyjnym lub organom ścigania w związku ze śledztwem, toczącym się postępowaniem lub dochodzeniem prowadzonym przez takie strony w dowolnym miejscu na świecie, czy tam, gdzie będziemy do tego zmuszeni t

Podstawy prawne: obowiązki prawne, roszczenia prawne, uzasadnione interesy (w celu współpracy z organami ścigania i organami regulacyjnymi)

Jeśli masz jakieś pytania na temat podstaw prawnych na jakich się opieramy, skontaktuj się z nami, korzystając z danych przedstawionych w sekcji „Kontakt” poniżej.

Ujawnienie Twoich informacji

Oprócz stron trzecich, o których mowa powyżej, możemy także ujawniać Twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy, to znaczy ​​naszym spółkom zależnym, naszej najważniejszej spółce holdingowej i jej oddziałom, które mogą je wykorzystywać w związku z którymkolwiek z celów określonych powyżej. Będziemy również udostępniać Twoje dane osobowe usługodawcom stron trzecich (takim jak dostawcy marketingowi, dostawcy IT lub usług administracyjnych), którzy mogą je przetwarzać w naszym imieniu dla któregokolwiek z celów określonych powyżej.

Nie ujawniamy naszym reklamodawcom informacji o możliwych do zidentyfikowania osobach fizycznych, ale możemy im przekazać zbiorcze informacje o naszych użytkownikach (na przykład, możemy ich poinformować, że 500 mężczyzn w wieku poniżej 30 lat kliknęło na ich reklamy w danym dniu). Możemy również korzystać z takich zbiorczych informacji, aby pomóc reklamodawcom w dotarciu do takiego rodzaju publiczności do jakiej chcą skierować ofertę (na przykład, kobiety w danej lokalizacji). Możemy korzystać z danych osobowych, które nam przekazałeś, aby spełnić życzenia naszych reklamodawców chcących wyświetlić swoje reklamy skierowane do danej grupy docelowej.

 • Jak wykorzystujemy pliki cookies?

Nasze strony wykorzystują pliki cookies, aby odróżnić Cię od innych użytkowników. Pomagają nam zapewnić Tobie dobre doświadczenie podczas przeglądania naszych stron internetowych i upewnić się, że ich zawartość jest dla Ciebie interesująca. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używamy plików cookies, odwiedź naszą politykę cookies na stronie [wstawić link].

 • Korzystanie z chat roomów, elektronicznych tablic ogłoszeń lub innych interaktywnych forów

Oferujemy czaty, fora lub elektroniczne tablice ogłoszeń czy strefy interaktywne, gdzie użytkownicy mogą wstawić komentarz lub informacje, które sprawią im satysfakcję; Jeśli bierzesz udział w czacie, korzystasz z elektronicznej tablicy ogłoszeń lub forum, czy innej strefy interaktywnej, gdzie dane osobowe mogą być zamieszczone na naszych stronach internetowych, oprócz przeczytania tej polityki ochrony prywatności, przed wejściem należy zapoznać się z naszymi zasadami dotyczącymi chat roomów, ponieważ będą one Ciebie obowiązywać. Jak wiesz, jakikolwiek Twój wpis online jest widoczny na całym świecie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani nie przyjmujemy na siebie żadnych zobowiązań co do informacji, które dobrowolnie publikujesz.

 • Jak chronimy Twoje dane osobowe

Gdzie są przechowywane Twoje dane osobowe?

Dane, które zbieramy od Ciebie mogą być przesyłane do i przechowywane w miejscu znajdującym się poza Polską . Mogą być również przetwarzane przez pracowników pracujących poza Polską,  którzy pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców. Tacy pracownicy mogą się zajmować, między innymi, realizacją Twojego zamówienia, przetwarzaniem Twoich danych płatniczych lub świadczeniem usług wsparcia.

Jak długo są przechowywane Twoje dane osobowe?

Dane osobowe, które posiadamy o Tobie nie będą przechowywane dłużej, niż jest to dozwolone przez prawo i będą przechowywane tylko tak długo, jak to to będzie konieczne w celu dostarczenia Tobie wszelkich zamówionych przez Ciebie produktów, usług lub informacji, lub do innych celów określonych powyżej pod nagłówkiem „Co robimy z informacjami” .

Na przykład, możemy zachować pewne szczegóły dotyczące transakcji i korespondencji, aż do czasu upłynięcia terminu składania roszczeń wynikających z transakcji, lub w celu spełnienia wymogów regulacyjnych dotyczących przechowywania takich danych.

Ujawnienie Twoich informacji poza obszarem EOG

W przypadku, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) poza EOG, możemy być zobowiązani do podjęcia pewnych dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo odpowiednim danym osobowym.  Niektóre kraje spoza EOG zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską jako stosujące zabezpieczenia zasadniczo równoważne do przepisów o ochronie danych obowiązujących w EOG, a zatem żadne dodatkowe zabezpieczenia nie są wymagane przy eksportowaniu danych osobowych do tych obszarów właściwości. W krajach, które nie otrzymały tych zatwierdzeń, będziemy stosować odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony wszelkich danych osobowych przed przeniesieniem, takie jak zatwierdzone przez Komisję UE modelowe klauzule umowne lub wiążące reguły korporacyjne dozwolone przez obowiązujące wymogi prawne.
Prosimy skontaktować się z nami korzystając z danych przedstawionych w sekcji „Kontakt” poniżej jeśli chcesz zobaczyć kopię szczególnych zabezpieczeń stosowanych przy eksporcie twoich danych osobowych.

Co robimy aby chronić dane osobowe?

Podejmiemy wszelkie czynności niezbędne do zapewnienia, że ​​Twoje dane osobowe będą traktowane w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą polityką ochrony prywatności.

Wszystkie informacje przekazane nam są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach.

W przypadku, gdy daliśmy Tobie (lub gdy sam wybrałeś) hasło, które daje Tobie dostęp do niektórych części naszych stron internetowych, jesteś odpowiedzialny za utrzymanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy nie przekazywać nikomu tego hasła.

Niestety, przekazywanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne. Mimo że dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych do naszych stron internetowych - każda transmisja odbywa się na Twoje własne ryzyko. Po otrzymaniu informacji od Ciebie użyjemy ścisłych procedur i zabezpieczeń, aby spróbować zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Co z linkami do innych stron?

Nasze strony internetowe i strony fanów w mediach społecznościowych mogą od czasu do czasu zawierać linki do i od stron internetowych należących do sieci naszych partnerów, jednostek stowarzyszonych i innych stron trzecich. Jeśli klikniesz na link do którejkolwiek z tych stron internetowych, należy pamiętać, że strony te mają własne polityki ochrony prywatności, i że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te polityki. Proszę sprawdzić te polityki przed wysłaniem jakichkolwiek danych osobowych na tych stronach.

 • Twoje prawa i kontakt z nami

Marketing

Masz prawo poprosić nas o nieprzetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Będziemy zazwyczaj informować Ciebie lub prosić o zgodę (przed zebraniem danych), jeśli zamierzamy korzystać z danych do takich celów lub jeśli mamy zamiar ujawnić dane osobom trzecim do takich celów. Możesz skorzystać ze swojego prawa do uniemożliwienia takiego przetwarzania przez sprawdzenie odpowiednich pól na formularzach, których używamy do zbierania danych lub przez kliknięcie na "chcę zrezygnować" w dolnej części wiadomości e-mail, które wysłaliśmy Tobie w celach marketingowych.  Możesz również skorzystać z tego prawa w dowolnej chwili kontaktując się z nami na adres [email protected]

Aktualizacja informacji

Dołożymy wszelkich starań, aby upewnić się, że dane osobowe są dokładne.  Aby nam w tym pomóc, należy powiadomić nas o wszelkich zmianach w danych osobowych, które zostały nam podane, kontaktując się z nami z wykorzystaniem danych przedstawionych w sekcji „Kontakt” poniżej. 

Twoje prawa

Jeśli siedziba Twojej firmy znajduje się na terenie EOG, podczas interakcji z nami, z uwzględnieniem pewnych warunków, masz prawo żądać od nas:

 • dostarczenia Tobie dalszych informacji na temat tego w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy dane osobowe;
 • dostarczenia Tobie kopii danych osobowych, które posiadamy na Twój temat;
 • sprostowania nieścisłości w danych osobowych i wypełnienia wszelkich niekompletnych danych osobowych o Tobie, które przetwarzamy;
 • usunięcia danych osobowych, do których przetwarzania nie mamy podstaw;
 • ograniczenia sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych w czasie rozpatrywania Twojego wniosku.

Ponadto, pod pewnymi warunkami, masz prawo:

 • wycofać zgodę, jeżeli przetwarzanie jest na podstawie zgody;
 • zwrócić się do nas z prośbą o przesłanie danych osobowych, które do nas dostarczyłeś, a które ciągle o Tobie przechowujemy, do osób trzecich drogą elektroniczną;
 • złożyć zastrzeżenie co do jakiegokolwiek przetwarzania danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie „uzasadnionych interesów” lub na podstawie „interesu publicznego”, chyba że nasze powody takiego przetwarzania przewyższają Twoje interesy, prawa i wolności; oraz
 • złożyć sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego (w tym jakiegokolwiek profilowania do takich celów) w dowolnym momencie.

Prawa te podlegają niektórym wykluczeniom w celu ochrony interesu publicznego (np. w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw) oraz naszych interesów (np. utrzymania przywileju prawnego), i mogą nie być w całości dostępne w kraju, w którym masz siedzibę.

Jeśli masz taką możliwość, możesz skorzystać z tych praw kontaktując się z nami, przy użyciu danych określonych w sekcji „Kontakt” poniżej.

Jeżeli nie jesteś zadowolony z naszego sposobu korzystania z Twoich danych osobowych lub naszej odpowiedzi na jakiekolwiek korzystanie z tych praw, masz prawo do złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych od daty jego ustanowienia..

Kontakt

[Prosimy o kierowanie korespondencji w sprawach przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

na ADRES E-MAIL: [email protected]

lub drogą pocztową na adres:

Carlsberg Polska Sp. z o.o.

Ul Krakowiaków 34

02-255 Warszawa

Z dopiskiem: „dane osobowe”.]

 • Aktualizacje tej polityki

Wszelkie zmiany, jakie możemy wprowadzić do tej polityki ochrony prywatności będą publikowane na tej stronie oraz, w stosownych przypadkach, wysłane na Twój adres e-mail.  Prosimy o regularne sprawdzanie, aby zapoznać się z wszelkimi aktualizacjami lub zmianami niniejszej polityki ochrony prywatności.

Ta polityka ochrony prywatności została ostatnio zaktualizowana w maju 2018r.

 

Podstawy prawne do korzystania z danych osobowych

Podstawy prawne [dostępne pod linkiem

Są to główne podstawy prawne uzasadniające nasze korzystanie z Twoich danych osobowych:

Zgoda: jeżeli wyraziłeś zgodę na korzystanie z Twoich danych (zostanie Tobie przedstawiony formularz zgody odnoszący się do takiego wykorzystania i możesz wycofać swoją zgodę w sposób określony w niniejszej polityce ochrony prywatności.

Realizacja umowy: w przypadku, gdy Twoje dane są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej z nami.

Zobowiązanie prawne: w przypadku, gdy musimy korzystać z Twoich danych aby postępować zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi.

Uzasadnione interesy: w przypadku, gdy korzystamy z informacji w celu osiągnięcia uzasadnionego interesu i nasze powody dla ich wykorzystania przeważają nad wszelkim uszczerbkiem dla Twoich praw do ochrony danych.

 

Uzasadnienie dla naszego stosowania Specjalnych Kategorii Twoich danych osobowych i Danych dotyczących Wyroków Skazujących to główne podstawy prawne:

Roszczenia prawne: w przypadku, gdy informacje od Ciebie są nam niezbędne do ustalenia, obrony, ścigania lub złożenia wniosku przeciwko Tobie, przeciwko nam lub stronie trzeciej.

Z uwagi na istotny interes publiczny: przetwarzanie danych jest konieczne ze względu na istotny interes publiczny, na podstawie prawa UE lub prawa lokalnego.

Wyraźna zgoda: dałeś swoją wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla jednego lub więcej określonych celów. Masz możliwość wycofania swojej zgody kontaktując się z nami, jak określono w sekcji „Kontakt” powyższego zawiadomienia. Jeśli tak uczynisz, możemy nie być w stanie dostarczyć naszych produktów lub usług, które wymagają wykorzystania takich danych.

Polityka plików cookies 

Zgoda

Korzystając z tej strony (www.carlsbergpolska.pl) użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z niniejszą polityką plików cookies. W tym celu, przy pierwszej wizycie na Stronie otworzy się nowe okno dialogowe ze stosowną informacją. Mimo iż nie będzie się ono pojawiać przy kolejnych wizytach, użytkownik może zawsze wycofać swoją zgodę, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Wyłączenie plików cookie

 Jeśli użytkownik nie zgadza się na wykorzystanie plików cookies na Stronie, może je wyłączyć, postępując zgodnie z instrukcjami dla swojej przeglądarki przedstawionymi [http://allaboutcookies.org]. Należy zwrócić uwagę na to, że po wyłączeniu plików cookies niektóre funkcje Strony oraz usługi świadczone na Stronie będą działać w ograniczony sposób.

 Jeśli organizacja umieszczająca pliki cookies dostarcza automatyczne narzędzie wyłączające pliki cookies, wóczas poniżej podajemy nazwę takiej organizacji, kategorię stosowanych przez nią plików cookies oraz link do jej automatycznego narzędzia wyłączającego. W pozostałych przypadkach, podajemy same nazwy plików cookies oraz ich źródło na dzień niniejszej polityki plików cookies, tak aby użytkownik mógł je łatwo zidentyfikować oraz wedle uznania wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki.

 Niektóre przeglądarki posiadają opcję zasygnalizowania tego, że użytkownik nie życzy sobie śledzenia jego aktywności na przeglądanych stronach internetowych. Wyłączenie śledzenia może zakłócić niektóre funkcje Strony oraz usługi świadczone na Stronie.

 Po pierwszej wizycie na Stronie możemy zmienić wykorzystywane pliki cookies. Niniejsza polityka plików cookie zawsze udostępnia użytkownikowi informacje na temat tego, kto i w jakim celu umieszcza pliki cookie oraz umożliwia użytkownikowi ich wyłączenie, zatem należy ją od czasu do czasu ponownie przeczytać.

 Czym są pliki cookie?

 Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające małe ilości informacji, które są pobierane na urządzenie użytkownika podczas przeglądania strony. Pliki cookie są następnie wysyłane z powrotem do pierwotnej domeny internetowej w momencie kolejnej wizyty na takiej domenie. Większość stron internetowych zawiera elementy pochodzące z wielu domen internetowych, więc odwiedzając Stronę, przeglądarka użytkownika może otrzymać pliki cookie pochodzące z kilku źródeł.

 Pliki cookie są przydatne, ponieważ umożliwiają stronie rozpoznanie urządzenia użytkownika. Pliki cookie pozwalają użytkownikowi na skuteczną nawigację pomiędzy stronami, zapamiętywanie preferencji oraz ogólnie zwiększają zadowolenie użytkownika. Mogą one również służyć dopasowaniu treści reklamowej do zainteresowań użytkownika poprzez śledzenie przeglądanych przez niego stron.

 Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki, a stałe pliki cookie pozostają na urządzeniu użytkownika również po zamknięciu przeglądarki (na przykład, aby pamiętać preferencje użytkownika przy jego kolejnej wizycie na stronie).

 

Jakie rodzaje plików cookie są wykorzystywane przez Carlsberg?

 Poniżej przedstawiamy kategorię plików cookie Carlsberg, jego spółek stowarzyszonych oraz dostawców.  

 Niezbędne pliki cookies

Te pliki są niezbędne w celu umożliwienia użytkownikowi poruszania się po Stronie oraz krzystania z jej funkcji. Bez tych plików cookies nie można dostarczyć żądanych usług (takich jak nawigowanie pomiędzy stronami, korzystanie ze sklepu internetowego lub usługi e-fakturowania). 

 

Obecnie Strona wykorzystuje poniższe, niezbędne pliki cookies:

 

Nazwa pliku cookie

Źródło

Cel

Dalsze informacje

[ASP.NET_SessionId]

[Carlsberg]

Ten tymczasowy plik cookie wdraża technologię Microsoft, która jest istotna dla działania Strony. Przydziela numer identyfikacyjny każdemu użytkownikowi odwiedzającemu stronę, tak aby mógł on poprawnie nawigować Stroną.

 

 

[Drupal CMS session cookie]

[Carlsberg]

Ten plik cookie służy tym samym celom co poprzedni plik cookie, poprzez technologię dostarczaną przez Drupal CMS.

 

 

Wydajność plików cookies

 

Wykorzystujemy analityczne pliki cookies w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania ze Strony przez odwiedzających ją użytkowników oraz celem monitorowania wydajności Strony. Pozwala to nam na zapewnienie wysokiej jakości poprzez personalizację naszej oferty oraz szybkie rozpoznawanie i naprawianie wszelkich powstałych problemów. Na przykład, pliki cookies poprawiające wydajność mogą służyć do śledzenia najpopularniejszych stron, najskuteczniejszej metody tworzenia łączy pomiędzy stronami oraz określenia dlaczego niektóre strony otrzymują komunikaty o błędzie. Możemy również wykorzystywać pliki cookies do wyróżniania artykułów oraz usług strony, które uważamy za zgodne z zainteresowaniami użytkownika na podstawie sposobu korzystania przez niego ze Strony. Informacje zebrane przez takie pliki cookies nie są kojarzone z danymi osobowymi użytkownika przez nas ani przez naszych wykonawców.

 Obecnie Strona wykorzystuje poniższe, analityczne pliki cookies [z Google Analytics]:

 

Nazwa pliku cookie

Źródło

Cel

Czas trwania

Dalsze informacje

-utma

Google Analytics

Te pliki cookies są wykorzystywane do zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze Strony przez odwiedzających ją użytkowników. Wykorzystujemy informacje w celu tworzenia raportów i ułatwienia nam doskonalenia Strony. Pliki cookies zbierają informacje w sposób anonimowy, łącznie z ilością użytkowników odwiedzających Stronę, miejsca z którego odwiedzana jest Strona oraz odwiedzanymi przez nich stronami.

 

Polityka prywatności Google odnośnie Google Analytics otworzy się po kliknięciu poniższego linku http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

 

Śledzenie za pomocą Google Analytics można wyłączyć, wchodząc na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

 

Stałe pliki cookies.

 

-utmb

-utmc

-utmz

 

Funkcjonalność plików cookies

 

Wykorzystujemy pliki cookies, aby zapewnić pewne funkcjonalności użytkownikowi - na przykład, zapamiętywanie jego wyborów (takich jak nazwa użytkownika, jego język oraz region, w którym się on znajduje) lub rozpoznawanie platformy, z której użytkownik wchodzi na Stronę, oraz celem zapewnienia ulepszonych i bardziej spersonalizowanych funkcji. Te pliki cookies nie są wykorzystywane w celu śledzenia aktywności użytkownika na innych przeglądanych stronach.

 

Strona wykorzystuje poniższe funkcjonalne pliki cookies:

 

Nazwa pliku cookie

Źródło

Czas trwania

Cel

Dalsze informacje

 

has-js

[Carlsberg]

 

Ten plik cookie informuje nas o tym, czy strona używa Javascript. Ten plik cookie wygasa po upuszczeniu Strony

Tymczasowy plik cookie

 

m.client.com

[Carlsberg]

 

Ten plik cookie przechowuje informacje na temat urządzenia, z którego ostatnio użytkownik wszedł na Stronę, co pozwala na automatyczne załadowanie mobilnej strony lub Strony.

Stały plik cookie

 

BaselCookie

[Carlsberg]

 

Ten plik cookie przechowuje dane logowania użytkownika, aby umożliwić korzystanie z sekcji ostrzeżeń Basel bez konieczności ponownego wprowadzania hasła przy każdej wizycie.

Stały plik cookie

Plik cookie Alumni

[Carlsberg]

 

Ten plik cookie przechowuje dane logowania użytkownika, aby umożliwić korzystanie z sekcji Alumni bez konieczności ponownego wprowadzania hasła przy każdej wizycie.

 

Stały plik cookie

RSPWD

[Carlsberg]

 

Te pliki cookies ułatwiają nawigację poprzez Stronę oraz zapisywanie preferencji i treści.

Stały plik cookie

 

RSPWDTMP

 

Tymczasowy plik cookie

 

RSLOGINEVENT

 

Tymczasowy plik cookie

 

RSGENPAGEEVENT

 

Tymczasowy plik cookie

 

RSGENPAGEEVENTLAST

 

Tymczasowy plik cookie

 

RSPROCESSEVENT

 

Tymczasowy plik cookie

 

 

Reklamowe pliki cookies

 

Reklamowe pliki cookies (lub targeting cookies) zbierają informacje na temat zwyczajów dotyczących przeglądania stron internetowych za pomocą urządzenia użytkownika i są wykorzystywane do przedstawiania treści reklamowych, które są bardziej istotne i zgodne z zainteresowaniami użytkownika. Poza zapewnianiem wymaganej funkcjonalności, są one również wykorzystywane przez usługi świadczone przez osoby trzecie na Stronie, takie jak przyciski „Polub” lub „Udostępnij”. Osoby trzecie świadczą takie usługi w zamian za zarejestrowanie, że użytkownik (lub dokładniej urządzenie) odwiedziło daną stronę. Takie osoby trzecie umieszczają swoje reklamowe pliki cookies zarówno wtedy, kiedy użytkownik odwiedza Stronę oraz kiedy korzysta z ich usług i nawiguje poza Stroną. Ich praktyki w zakresie prywatności przedstawiono poniżej:

 

Użytkownik może wycofać się z reklamowych plików cookies umieszczanych przez osoby trzecie na  stronie http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Poza plikami cookies umieszczanymi przez osoby trzecie, o których mowa powyżej, wykorzystywane są również poniższe pozostałe reklamowe pliki cookies:

Nazwa pliku cookie

Źródło

Czas trwania

Cel

Dalsze informacje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local Shared Objects (“Pliki cookies Flash”)

 

Poza powyższymi plikami cookies, na Stronie wykorzystujemy również Local Shared Objects, nazywane także „Flash cookies”. Służą one do zwiększenia zadowolenia użytkownika, na przykład, poprzez przechowywanie preferencji i ustawień użytkownika, [takich jak ustawienia głośności/wyciszenia oraz związane z animowaną treścią Strony]. Local Shared Objects są podobne do plików cookies przeglądarki, ale mogą przechowywać bardziej złożone dane niż prosty tekst. Same w sobie nie mogą one wpływać na ani zmieniać danych na komputerze użytkownika. Podobnie jak inne pliki cookies, mogą one mieć dostęp jedynie do informacji identyfikacyjnych, które użytkownik udostępni na Stronie i nie mają do nich dostępu pozostałe strony. Aby dowiedzieć się więcej na temat Flash cookies lub sposobu ich wyłączenia, należy kliknąć http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html

 

HTML email web beacons

 

Nasze emaile mogą zawierać pojedyncze, unikatowe dla kampanii „web beacon pixel”, które informują nas o tym, kiedy emaile zostały otwarte oraz sprawdzają, czy linki zawarte w emailu zostały otwarte. Możemy wykorzystywać te informacje w celach takich jak m. in. do określenia tego, czy nasze emaile są bardziej interesujące dla użytkownika oraz zapytania użytkowników, którzy nie otwierają naszych emaili o to, czy chcą je nadal otrzymywać. Pixel zostaje usunięty wraz z usunięciem emaila. Jeśli użytkownik nie chce, aby pixel został pobrany na jego urządzenie, powinien wybrać opcję otrzymywania emaili od nas w formie zwykłego tekstu, a nie HTML. Niektóre z podstron na Stronie mogą również zawierać web beacons, które pozwalają nam na liczenie ilości odwiedzających użytkowników, którzy wyświetlili nasze strony. Pozwalają one nam na opracowanie informacji statystycznych na temat działań i funkcji, które są najbardziej interesujące dla klientów w celu dostarczania bardziej spersonalizowanej treści. Ogólnie, nie służą one do uzyskiwania informacji umożliwiających identyfikację użytkownika bez jego zgody.

 

Tagi pikselowe mogą być udostępniane osobom trzecim, które bezpośrednio obsługują nasze działania promocyjne oraz rozwój strony. Na przykład, aby zmierzyć efektywność naszych reklam, osoby trzecie, łącznie z serwisem Facebook, mogą wykorzystywać cookies, web beacons oraz pozostałe technologie przechowywania celem zbierania lub otrzymywania informacji ze Strony oraz z innych miejsc w Internecie oraz wykorzystywać takie informacje celem świadczenia usług pomiarowych oraz personalizowania reklam na swoich własnych platformach. Znajdują się tutaj informacje na temat tego, w jaki sposób można wycofać się ze zbierania i wykorzystywania informacji do personalizowania reklam przez osoby trzecie (linki do http://www.aboutads.info/choices oraz http://www.youronlinechoices.eu/).

 

Wykorzystanie adresów IP i rejestrów stron

 

Możemy również wykorzystywać adres IP oraz typ wyszukiwarki użytkownika celem ułatwienia diagnozowania problemów z naszym serwerem, zarządzania Stroną oraz ulepszania oferowanych usług. Adres IP to numeryczny kod, który identyfikuje komputer użytkownika w Internecie. Adres IP użytkownika może być również wykorzystywany do zbierania szerokich informacji demograficznych.

 

Może sprawdzać IP celem określenia, z jakiej domeny użytkownik wchodzi (np. google.com), aby w bardziej dokładny sposób poznać dane demograficzne na temat naszych użytkowników.

 

Polityka plików cookies nie dotyczy stron osób trzecich

 

Należy mieć na uwadze to, że niniejsza polityka plików cookie nie dotyczy, a my nie odpowiadamy za praktyki dotyczące ochrony prywatności wykorzystywane na stronach osób trzecich, do których mogą prowadzić linki znajdujące się na Stronie.

 

Zmiany w polityce plików cookies

 

Możemy aktualizować niniejszą politykę plików cookies i zachęcamy użytkowników do ponownego przeczytania niniejszej polityki od czas do czasu, aby być na bieżąco ze sposobem wykorzystywania przez nas plików cookies. Niniejsza polityka plików cookies została zaktualizowana w dniu [l] maja 2018r.

 

Krok 1 - Nagłówek / Strona docelowa

Mechanizm: Strona nagłówka (nie zacieniona) zasłaniająca stronę lub część strony do momentu kliknięcia w inną część strony - pliki cookies nie są umieszczane aż do momentu, kiedy użytkownik wyrazi zgodę - użytkownik nie może nawigować pierwszej strony jeśli nie wyrazi zgody na pliki cookies. Operator strony musi zapewnić, że jest to wystarczająco widoczne, aby mieć pewność, że użytkownik nie mógł jego nie zobaczyć lub nie przeczytać. Plik cookie jest wykorzystywany celem utrzymania strony nagłówka u góry przez przynajmniej [3] kolejne wizyty użytkownika oraz następnie chowa nagłówek (jeśli plik cookie zostanie usunięty, nagłówek pojawi się ponownie).

 

Tekst strony docelowej:

„Wykorzystywanie plików cookies przez [stronę]

Wykorzystujemy pliki cookies celem dostarczania naszych usług online. Szczegóły oraz instrukcje dotyczące sposobu wyłączenia takich plików cookie zostały przedstawione [tutaj] [tutaj należy umieścić link do polityki plików cookies].

Klikając na „Akceptuję”, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie naszych plików cookies pod warunkiem, że użytkownik ich nie wyłączy”.

[„Akceptuję”] [przycisk lub hiperłącze, które użytkownik musi kliknąć, aby umożliwić stronie umieszczenie plików cookies oraz umożliwić użytkownikowi nawigację poza stroną główną strony].

 

Krok 2 - Stały link informacyjny na Stronie Głównej

Należy zapewnić, że na stronie głównej zawsze znajduje się dobrze widoczny link do polityki plików cookies.

 

Język okienka pop-up ze zgodą na pliki cookies